Omslagsbild Samhällets utgifter för kultur 2017
  • Statistik

Samhällets utgifter för kultur 2017


Kulturfakta 2018:5

Myndigheten för kulturanalys har sedan 1 januari 2012 ansvar för större delen av den officiella statistiken på kulturområdet. Kulturanalys ska presentera statistik om museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets utgifter för kultur, medan Kungliga biblioteket ansvarar för den officiella biblioteksstatistiken. Våra statistikrapporter publicerar vi i skriftserien ”Kulturfakta”.

Statistiken om samhällets utgifter för kultur har i huvudsak innehållit statens, regionernas/landstingens och kommunernas kulturutgifter. Data om statens utgifter har hämtats från Ekonomistyrningsverket (ESV) och data om regionernas/landstingens och kommunernas utgifter har hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB).

Tidigare har uppgifter om regionernas/landstingens utgifter samlats in av Kulturanalys via en enkät till kulturchefer. Från 2016 samverkar Kulturanalys med regioner/landsting för att öka kvaliteten på deras rapportering av kulturutgifter till SCB. Statistiken har också vissa år innehållit uppgifter om hushållens utgifter för kultur. Dessa har specialbeställts från SCB:s undersökning om hushållens utgifter (HUT). Den senaste undersökningen gjordes 2016 men avbröts på grund av för få deltagare. Framtiden för undersökningen är osäker.

Denna rapport är Kulturanalys femte publikation om samhällets kulturutgifter. Rapporterna publicerades vart annat år till och med tredje publikationen, från och med fjärde publikationen framställs statistiken årligen. Rapporten har tagits fram av Moa Olin.

Förhoppningen är att statistiken ska ge ett värdefullt underlag om offentliga utgifter för kultur att användas av politiker, tjänstemän och andra som är intresserade av området.

Relaterade publikationer

Våra temaområden