Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2019 minskade jämfört med föregående år. Totalt minskade samhällets utgifter för kultur med 9 miljoner kronor i 2019 års priser, vilket motsvarade 0,03 procent, jämfört med 2018. I kronor per invånare minskade utgifterna med 29 kronor. De sammanlagda kulturutgifterna hos stat, regioner och kommuner uppgick 2019 till drygt 30,6 miljarder kronor, vilket motsvarade 2 959 kronor per invånare.

Statistiken visar bland annat att:

  • Statens samlade kulturbudget uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2018. Störst var minskningen inom delområdena litteraturen, läsandet och språket samt skapande skola, vars utgifter minskade med 11 respektive 10 procent. Mellan 2018 och 2019 ökade dock statens utgifter för mediefrågor med 21 procent. Av den totala statsbudgeten utgjorde kultur 1,3 procent, drygt 2 procent lägre än föregående år.
  • Regionernas utgifter för kultur var sammanlagt 4,7 miljarder kronor, vilket var en ökning med 2,6 procent jämfört med föregående år. Kultur utgjorde 1,5 procent av regionernas totala utgifter. Av 21 regioner minskade åtta regioner sina utgifter per invånare jämfört med 2018. Minskningen var tydligast inom området teater och musik, där bland annat kostnader för länsteatrar och länsmusik ingår. Totalt minskade området med 90 miljoner kronor mellan 2018 och 2019, vilket är en minskning med 5 procent.
  • Kommunernas utgifter för kultur 2019 uppgick till sammanlagt 12,2 miljarder kronor, vilket var en ökning med 0,8 procent. Kulturutgifternas andel av kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. I kronor per invånare minskade kommunernas utgifter för kultur med 2 kronor. Av samtliga 290 kommuner minskade 158 stycken sina kulturutgifter sett till kronor per invånare i 2019 års priser, jämfört med föregående år. Både kostnaderna för bibliotek och stöd till studieorganisationer minskade mellan 2018 och 2019.

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2019 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2019. Med samhällets kulturutgifter avses här de offentliga aktörernas, dvs. statens, regioners och kommuners, anslag till kultur. I rapporten redovisas statistik för den senaste tioårsperioden, 2010–2019. Alla jämförelser mellan åren har gjorts i 2019 års priser. Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om samhällets kulturutgifter för åren 2010–2018. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB. I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande Excel-filer, vilka innefattar tidsserier med årliga uppgifter från 2007 för regionernas utgifter, från 1998 för kommunernas utgifter och från 1997 för statens utgifter, och framåt. Hämta excelfilerna och rapporten här.