Omslagsbild
  • Statistik

Samhällets utgifter för kultur 2019


I denna rapport publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2019. Uppgifterna omfattar statistik om statliga, regionala och kommunala utgifter för kultur.

I rapporten redovisas statistik för den senaste tioårsperioden, 2010–2019. Alla jämförelser mellan åren har gjorts i 2019 års priser. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande excelfiler, vilka innefattar tidsserier med årliga uppgifter från 2007 för regionernas utgifter, från 1998 för kommunernas utgifter och från 1997 för statens utgifter, och framåt. Excelfilerna finns för hämtning nedan.

Ladda ner statistik:

Excelfil: Kommuners kulturutgifter 1998-2019

Excelfil: Regioners kulturutgifter 2007-2019

Excelfil: Samhällets utgifter för kultur 2019 fasta och löpande priser

  • Johanna Söderman Wigh
  • Projektassistent
  • Telefon: 031-395 20 08

Relaterade publikationer

Våra temaområden