Idag publicerar Kulturanalys rapporten Samhällets utgifter för kultur 2021 med ny statistik över de offentliga utgifterna för kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner fortsatte att öka mycket under 2021.

Liksom föregående år handlar detta främst om ökningar i statens utgifter för kultur, som en följd av beslut om extra insatser under coronapandemin. Regionernas och kommunerna kulturutgifter tycks inte ha påverkats nämnvärt av pandemin.

Totalt var de offentliga utgifterna för kultur 36,3 miljarder. Det innebär en ökning med 1,3 miljarder i fasta priser jämfört med året innan. Summan motsvarar 3 477 kronor per invånare. Utgifterna var 3,6 procent högre än förra året. Ökningen är inte lika stor som den var 2020, men det är ändå en av de största ökningarna som Kulturanalys har uppmätt.

Statistiken är uppdelad på staten, regionerna och kommunerna och visar bland annat att:

  • Statens samlade utgifter för kultur uppgick till 18,7 miljarder kronor. Det motsvarar 1 788 kronor per invånare. I fasta priser ökade kulturutgifterna med 6,1 procent jämfört med 2020. Den största ökningen i kronor var inom huvudområdet kultur, som ökade från 11,2 till 12,7 miljarder. Huvudområdet medier minskade kraftigt proportionellt sett, från 1,6 till 1,1 miljarder. Trots minskningen var utgifterna inom detta område högre 2021 än åren före pandemin. Kulturutgifterna som andel av statens budget ökade mellan 2020 och 2021 från 1,4 procent till 1,5 procent.
  • Regionernas samlade utgifter för kultur uppgick till 4,8 miljarder kronor. Det motsvarar 455 kronor per invånare. Utgifterna för kultur utgjorde 1,4 procent av de totala regionala utgifterna under 2021. I fasta priser minskade regionernas kulturutgifter med 0,3 procent jämfört med 2020.
  • Kommunernas samlade utgifter för kultur uppgick till 12,9 miljarder kronor. Det motsvarar 1 234 kronor per invånare. Utgifterna för kultur utgjorde 2,1 procent av de totala kommunala utgifterna under 2021. I fasta priser ökade kommunernas kulturutgifter med 1,7 procent jämfört med 2020.

– Årets rapport bekräftar att staten fortsatte att stödja kultursektorn under pandemins andra år med ännu större belopp än under 2020, säger Erik Vestin, utredare på Kulturanalys. De två anslagsposter i statsbudgeten som ökade mest var ”Ersättningar och bidrag till konstnärer” och ”Bidrag till allmän kulturverksamhet”.

Rapporten, Samhällets utgifter för kultur 2021, finns att läsa nedan.

Bakgrund

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2021 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2021. I rapporten redovisas statistik för den senaste tioårsperioden, 2012–2021. Alla jämförelser över tid har gjorts efter justering enligt konsumentprisindex, med 2021 års prisnivå som basår. Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om samhällets kulturutgifter för åren 2010–2020. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB. I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande Excel-filer. Dessa innehåller fullständiga tabeller och tidsserier för regionernas utgifter från 2007 och framåt, kommunernas utgifter från 1998 och framåt, samt statens utgifter från 1997 och framåt. Här finns även tabellerna från rapporten i både nominella belopp och justerade enligt konsumentprisindex.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10