Rättelse: Procentandelen för statens samlade utgifter minskade med 16, 8 %.

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys rapporten Samhällets utgifter för kultur 2022 med ny officiell statistik över de offentliga utgifterna för kultur. Statistiken visar att de offentliga utgifterna för kultur var 35,5 miljarder kronor år 2022. De sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner minskade år 2022 i förhållande till 2021.

Minskningen beror främst på att statens utgifter för kultur minskat, som en följd av utfasningen av de insatser som sattes in under coronapandemin 2020–2021. Regionernas och kommunernas kulturutgifter har ökat något i nominella tal. Till följd av den höga inflationen 2022 har regionernas och kommunernas kulturutgifter dock minskat i fasta priser (justerat med KPI).

De offentliga utgifterna för kultur som andel av BNP är efter uppgången åren 2020 och 2021 nu tillbaka på ungefär samma nivå som för åren innan coronapandemin.

Statistiken är uppdelad på staten, regionerna och kommunerna och visar bland annat att:

  • Statens samlade utgifter för kultur, inklusive folkbildning och medier, uppgick till 17,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 630 kronor per invånare. I löpande priser minskade kulturutgifterna med 9,9 procent jämfört med 2021. I fasta priser var minskningen 16,8 procent. Statens utgifter för kultur som andel av de totala statliga utgifterna minskade från 1,6 procent år 2021 till 1,4 procent år 2022.
  • Regionernas samlade utgifter för kultur uppgick till 4,8 miljarder kronor. Det motsvarar 459 kronor per invånare. I löpande priser ökade regionernas kulturutgifter med 1,7 procent jämfört med 2021, men de minskade med 6,2 procent i fasta priser. Regionernas utgifter för kultur utgjorde 1,4 procent av de totala regionala utgifterna år 2022, vilket var samma andel som föregående år.
  • Kommunernas samlade utgifter för kultur uppgick till 13,5 miljarder kronor. Det motsvarar 1 283 kronor per invånare. I löpande priser ökade kommunernas kulturutgifter med 4,7 procent jämfört med 2021, men de minskade med 3,4 procent i fasta priser. Utgifterna för kultur utgjorde 2,1 procent av de totala kommunala utgifterna under 2022, vilket var samma som föregående år.

– Årets rapport visar att utgifterna för kultur minskade i löpande priser 2022 jämfört med 2021 som en följd av att pandemistöden minskade. Den höga inflationen har bidragit till en ännu högre minskning mätt i fasta priser säger Andreas Petersson, statistiker på Kulturanalys.

Rapporten, Samhällets utgifter för kultur 2022, finns att läsa nedan.

Bakgrund

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2022 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2022. I rapporten redovisas statistik för perioden, 2012–2022. Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om samhällets kulturutgifter för åren 2010–2021. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande Excel-filer. Dessa innehåller fullständiga tabeller och tidsserier för regionernas utgifter från 2007 och framåt, kommunernas utgifter från 1998 och framåt, samt statens utgifter från 1997 och framåt. Här finns även tabellerna från rapporten i både nominella belopp och justerade enligt konsumentprisindex.

  • Andreas Petersson
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 19