Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en promemoria som redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2022. 226 svenska projekt bedöms ha kulturanknytning och de beviljades över 106 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen.

Året 2022 var liksom 2021 ett mellanår mellan projektperioder. Samtidigt som en ny programperiod har börjat pågår delvis den gamla som löpte från 2014. Landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling förlängdes till och med 2022 och i årets redovisning visas resultat för det sista året i den föregående programperioden.

226 svenska projekt bedöms ha kulturanknytning 2022. De beviljades över 106 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen. De beviljade EU-medlen är bara en del av den totala finansieringen för projekten.

Jämfört med 2021 var det fler projekt med kulturanknytning som beviljades medel, 226 respektive 157. Andelen medel som beviljades projekt med kulturanknytning för jämförda program ökade mellan 2021 och 2022.

Bland 2022 års projekt finns flera som är inriktade mot turism och besöksutveckling. Det kan jämföras med 2021 då många projekt var inriktade mot pandemin. Flest projekt med kulturanknytning finns inom landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling (LLU), där ett stort antal projekt handlar om underhåll av byggnader och andra kulturmiljöer.

Bakgrund

Myndigheten för kulturanalys har uppdraget att redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021–2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen.

Promemorian, Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2022, följer upp program inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Programmen som undersöks är de regionala strukturfondsprogrammen, det nationella regionalfondsprogrammet, europeiskt territoriellt samarbete, socialfondsprogrammet, landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling.

Här kan du läsa mer om EU:s fonder, program och projekt.

  • Kontakt

  • E-post: statistik@kulturanalys.se