Under 2022 spelades föreställningar och konserter i nästan samtliga kommuner, scenkonstutbudet är dock störst i storstäderna. Scenkonstinstitutionerna spelade lika många föreställningar och konserter som före pandemin. Publiken har dock ännu inte hittat tillbaka till scenerna i samma utsträckning som före pandemin.

Myndigheten för kulturanalys presenterar idag statistik om scenkonst i Sverige. Statistiken som är under utveckling omfattar 340 scenkonstverksamheter med varaktig offentlig finansiering. Statistiken avser verksamhetsåret 2022 och omfattar flera scenkonstområden: teater, dans, musik, musikteater, samtida cirkus och övriga scenkonstuttryck.

I årets statistik har enkäten besvarats av många nya verksamheter inom den fria scenkonsten, vilket gör det svårt att jämföra resultaten över tid. För de scenkonstinstitutioner som besvarat enkäten flera år, är det tydligt att antalet föreställningar, konserter och publik ökar betydligt jämfört med under pandemin. Scenkonstutbudet når nu upp till samma nivåer som före pandemin, medan publiken ännu inte har hittat tillbaka till scenerna i samma utsträckning.

– Nära samtliga kommuner kunde ta del av scenkonst 2022, men flest föreställningar och konserter spelades i storstäderna, säger utredare Sofia Arkhede.

Resultat i korthet

Under 2022

  • spelade scenkonstverksamheterna cirka 32 000 egen- och samproducerade föreställningar och konserter samt mottog cirka 8 400 gästspel till deras scener
  • spelades föreställningar och konserter i 289 av landets 290 kommuner, varav flest i storstäderna uppgick publiken till drygt 5,4 miljoner
  • uppgick de totala intäkterna till 6, 71 miljarder kronor och de totala kostnaderna var 6,75 miljarder kronor
  • stod offentliga bidrag för 82 procent av scenkonstverksamheternas totala intäkter, en minskning jämfört med 2021 då andelen var 92 procent
  • utfördes runt 5 672 årsarbetskrafter, varav 54 procent kvinnor och 46 procent män.

Scenkonst 2022 är Kulturanalys tredje publikation med statistik om scenkonst. Statistiken är under utveckling för att på sikt kunna ingå som en del av den officiella statistiken inom kulturområdet. Läs mer om vårt arbete inom scenkonst här. Scenkonst 2022 publiceras endast digitalt och finns att läsa nedan.

  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14