Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga utgifterna för kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2020 ökade kraftigt jämfört med föregående år. Detta förklaras framför allt av en stor ökning av statens utgifter för kultur, som en följd av beslut om extra insatser under coronapandemin.

Totalt ökade de offentliga utgifterna för kultur med 3,7 miljarder kronor i fasta priser, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med 2019. De samlade kulturutgifterna ökade även som andel av BNP, från 0,60 procent 2019 till 0,69 procent under 2020. De sammanlagda kulturutgifterna hos staten, regionerna och kommunerna uppgick 2020 till drygt 34,3 miljarder, vilket motsvarar 3 307 kronor per invånare.

Statistiken visar bland annat att:

  • Statens samlade utgifter för kultur uppgick till 17,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 661 kronor per invånare. I fasta priser ökade kulturutgifterna med 25,9 procent jämfört med 2019. Den största ökningen i kronor var inom området kultur, som ökade från 8,4 till 11 miljarder. Även huvudområdet medier ökade mycket proportionellt sett, från 0,8 till 1,6 miljarder. Kulturutgifterna som andel av statens budget ökade, från 1,35 procent till 1,45 procent mellan 2019 och 2020.
  • Regionernas samlade utgifter för kultur uppgick till 4,7 miljarder kronor. Det motsvarar 450 kronor per invånare. Utgifterna för kultur utgjorde 1,46 procent av de totala regionala utgifterna under 2020. I fasta priser ökade regionernas kulturutgifter med 0,8 procent jämfört med 2019.
  • Kommunernas samlade utgifter för kultur uppgick till 12,4 miljarder kronor. Det motsvarar 1 196 kronor per invånare. Utgifterna för kultur utgjorde 2,11 procent av de totala kommunala utgifterna under 2020. I fasta priser ökade kommunernas kulturutgifter med 0,9 procent jämfört med 2019.

Jämfört med den stora statliga ökningen får förändringarna för regioner och kommuner sägas vara mer lika ett normalt år. Ett undantag är kommunernas stöd till studieorganisationer, som ökade med 9,7 procent, eller 49 miljoner i 2020 års priser.

– Årets rapport dokumenterar den största ökningen av utgifter för kultur som har noterats så långt tillbaka som statistiken sträcker sig. Det är intressant att notera att de ökade utgifterna till följd av pandemin nästan uteslutande är statliga, medan förändringarna i regionernas och kommunernas sammantagna utgifter är marginella, säger Erik Vestin, utredare på Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten följer också upp en observation från tidigare rapporter om att kulturutgifternas andel av de kommunala utgifterna har minskat över tid. En fördjupad analys visar att denna nedgång framför allt
handlar om att utgifterna för bibliotek utgör en allt mindre del av de kommunala utgifterna.

Bakgrund

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2020 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2020. I rapporten redovisas statistik för den senaste tioårsperioden, 2011–2020. Alla jämförelser över tid har gjorts efter justering enligt konsumentprisindex, med 2020 års prisnivå som basår. Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om samhällets kulturutgifter för åren 2010–2019. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande Excel-filer. Dessa innehåller fullständiga tabeller och tidsserier för regionernas utgifter från 2007 och framåt, kommunernas utgifter från 1998 och framåt, samt statens utgifter från 1997 och framåt. Här finns även tabellerna från rapporten i både nominella belopp och justerade enligt konsumentprisindex.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10