Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en lägesbild av pandemins påverkan på kulturarbetsmarknaden i Sverige. Resultaten visar tydliga tecken på att det skett en återhämtning från den arbetsmarknadskris för kultursektorn som pandemin förde med sig. I december förra året var det fler anställda i kultursektorn än innan pandemin. Även antalet arbetslösa med utbildning eller längre erfarenhet inom ett kultur- eller medieyrke har i slutet av 2021 återställts till i stor sett samma nivå som innan pandemin. Samtidigt är det nu stark efterfrågan på kultur- och medieyrken. För egenföretagare har situationen dock inte helt återställts.

Pandemin har drabbat yrkesgrupper och branscher mycket olika på den svenska arbetsmarknaden. Tidigare publikationer från Myndigheten för kulturanalys har visat att kultursektorn varit särskilt hårt drabbad. I faktabladet Kulturens återhämtning som Kulturanalys publicerar idag konstaterar vi att arbetsmarknadskrisen under pandemin inte bara blev djupare, utan också mer långdragen för kultursektorn jämfört med övrig arbetsmarknad.

Trots detta kan vi nu för kultursektorn konstatera en återhämtning till de anställningsnivåer som rådde innan pandemin och att denna arbetsmarknadsåterhämtning skett inom kulturverksamheter i såväl privat, ideell som offentlig regi. Många som är sysselsatta inom kultursektorn är dock inte anställda utan verksamma som egenföretagare. För denna grupp finns det tyvärr tecken på att arbetsmarknadsåterhämtningen gått betydligt långsammare jämfört med situationen för dem som har anställning.

– Det är glädjande att se att anställningsnivåerna inom kultursektorn äntligen tycks ha återhämtats. Däremot är det fortsatt oroande att antalet aktiva företagare fortfarande är färre än innan pandemin, säger Joakim Boström Elias, analytiker på Myndigheten för kulturanalys.

Arbetsmarknadens återhämtning inom kultursektorn har i stora drag skett samtidigt för kvinnor och män och för samtliga åldersgrupper av anställda. Men takten i återhämtningen har varierat mellan olika delbranscher i kultursektorn och det finns skillnader mellan olika delar av Sverige.

Analysen i faktabladet baseras på data från Statistikmyndigheten SCB och Arbetsförmedlingen. I våra tidigare studier av pandemins arbetsmarknadseffekter har det visat sig svårt att utläsa effekter för egenföretagare eftersom företag inte nödvändigtvis läggs ned utan i stället ofta lämnas vilande. I den här analysen har vi därför använt en speciell avgränsning för att identifiera aktiva egenföretagare.

Faktabladet Kulturens återhämtning finns att läsa nedan.