Förutsättningarna att ta del av kultur förändrades drastiskt under pandemin. Skillnader i kulturvanor mellan olika grupper i samhället finns kvar under pandemin och utbildningsnivå har alltjämt stor betydelse för samtliga kulturområden. Det visar en ny promemoria som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag.

Kulturanalys publicerar återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I en ny promemoria presenterar Kulturanalys en fördjupad bild av invånarnas kulturvanor under pandemiåret 2020 och gör även jämförelser med föregående år.

Kulturvanor i förändring under pandemin

–Studier av kulturvanor är ett viktigt stöd för kulturpolitik på olika nivåer, dels för att belysa läget i relation till de kulturpolitiska målen, dels för att få en förståelse för vilka faktorer som har betydelse för delaktighet i kulturlivet, säger Mats Granér, myndighetschef på Kulturanalys.

Pandemins ankomst under 2020 innebar att förutsättningarna för människor att ta del av kultur förändrades drastiskt genom restriktioner för kulturverksamheter och rekommendationer om social distansering. Pandemin har medfört kortsiktiga konsekvenser för invånarnas kulturvanor och de kulturaktiviteter som minskade mest var att gå på bio, rock-/popkonsert, teater och museum. Eget skapande har däremot ökat under 2020.

Skillnader i invånarnas kulturvanor kvarstår under 2020

Likt tidigare rapporter visar Kulturvanor i pandemins tid att det finns tydliga skillnader i invånarnas kulturvanor. Det finns inga tecken på att kulturvanorna blivit mer jämnt fördelade eller att skillnader förstärkts under pandemin. Det finns dock skillnader vad som förklarar, eller inte förklarar, deltagande i de olika kulturområdena.

Utbildningsnivå har genomgående stor betydelse för samtliga kulturområden, även hushållsinkomst påverkar besöksaktiviteter, biobesök, eller om man har gått på teater och konserter, men inte i samma utsträckning som utbildningsnivå. Hushållsinkomst spelar dock inte någon större roll för om man har läst någon bok eller besökt bibliotek. Det finns vidare tydliga storstadseffekter på scenkonstområdet och biografer, men resultaten är inte entydiga för övriga kulturområden. Resultaten är blandade för de demografiska faktorerna kön och ålder.