• Statistik

Kulturvanor i pandemins tid


Fördjupande analys av invånarnas kulturvanor 2020

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

I denna promemoria presenterar Kulturanalys en fördjupad bild av invånarnas kulturvanor under pandemiåret 2020 och gör även jämförelser med föregående år.

Förutsättningarna att ta del av kultur förändrades drastiskt under pandemin. Skillnader i kulturvanor mellan olika grupper i samhället finns kvar under pandemin och utbildningsnivå har alltjämt stor betydelse för samtliga kulturområden.

Kulturvanor i förändring under pandemin

Pandemins ankomst under 2020 innebar att förutsättningarna för människor att ta del av kultur förändrades drastiskt genom restriktioner för kulturverksamheter och rekommendationer om social distansering. Pandemin har medfört kortsiktiga konsekvenser för invånarnas kulturvanor.

Figuren nedan visar skillnaden i andelen som ägnat sig åt respektive kulturaktivitet 2020 jämfört med 2019. Negativa värden innebär att andelen har minskat. Positiva värden innebär att andelen har ökat. Samtliga förändringar med grå färg är signifikanta. De kulturaktiviteter som minskade mest var att gå på bio, rock-/popkonsert, teater och museum, vilka har haft begränsat utbud på grund av restriktioner. Av de besöksaktiviteter som inte förändrats nämnvärt återfinns de som är lättare att besöka på ett smittsäkert sätt; besökt fornminne och naturreservat/nationalpark. Eget skapande har däremot ökat under 2020. Referensperioden för mätningen befinner sig dock före pandemin, vilket innebär att en del av förändringarna underskattas.

Skillnader i invånarnas kulturvanor kvarstår under 2020

Likt tidigare rapporter visar Kulturvanor i pandemins tid att det finns tydliga skillnader i invånarnas kulturvanor. Det finns inga tecken på att kulturvanorna blivit mer jämnt fördelade eller att skillnader förstärkts under pandemin. Det finns dock skillnader vad som förklarar, eller inte förklarar, deltagande i de olika kulturområdena.

Utbildningsnivå har genomgående stor betydelse för samtliga kulturområden, även hushållsinkomst påverkar besöksaktiviteter, biobesök, eller om man har gått på teater och konserter, men inte i samma utsträckning som utbildningsnivå. Hushållsinkomst spelar dock inte någon större roll för om man har läst någon bok eller besökt bibliotek. Det finns vidare tydliga storstadseffekter på scenkonstområdet och biografer, men resultaten är inte entydiga för övriga kulturområden. Resultaten är blandade för de demografiska faktorerna kön och ålder.

Kulturanalys publicerar återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Relaterade publikationer

Våra temaområden