Den 1 juni 2023 i Göteborg presenterar Myndigheten för kulturanalys vår redovisning av ett regeringsuppdrag om breddat deltagande och minskad snedrekrytering i kulturlivet. Rapporten, Att bredda deltagandet i kulturlivet, tar avstamp i svenska och nordiska förhållanden och inkluderar både kunskapsöversikter och nya resultat.

Presentationen av rapporten följs av en fördjupande diskussion kring deltagande i kulturlivet med representanter från kultursektorn under ledning av Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond och moderator för seminariet.

Tid: torsdag 1 juni 2023, kl. 11.00–15.00.
Plats: Världskulturmuseet i Göteborg, lokal Studion.

Anmälan: Anmälan via e-post till anmalan@kulturanalys.se senast 18 maj. Begränsat antal platser. Lättare lunch och kaffe ingår. Vänligen meddela eventuella kostönskemål eller särskilda behov vid anmälan. Deltagande är kostnadsfritt men eventuell avanmälan måste ske senast 24 maj, annars faktureras en avgift på 300 kr.

Program

11.00-11.45: Registrering och lunchwrap

11.45-12.00: Välkomna!
Mats Granér, chef för Myndigheten för kulturanalys, och Jenny Johannisson, utredare, hälsar välkommen och introducerar seminariet och utredningen.

12.00-12.30: Vem deltar och varför? En översikt utifrån tidigare kunskap
Vad säger forskningen och kulturvaneundersökningarna om deltagandet i kulturlivet i en nordisk och internationell kontext? Och vilka hinder och förutsättningar för breddat deltagande pekas ut?

Pelle Amberntsson, utredare på Kulturanalys, tecknar utifrån tidigare kunskap en bild av deltagandets förutsättningar i framför allt ett nordiskt sammanhang.

12.30-13.00: Kulturvanor i förändring?
Hur har kulturvanorna förändrats under de senaste 20 åren? Vilka grupper har blivit mer eller mindre benägna att delta i olika kulturaktiviteter?

Sofia Arkhede, utredare och statistiker vid Myndigheten för kulturanalys, presenterar resultaten från en ny analys om invånarnas kulturvanor över tid.

13.00-13.20: Kaffepaus

13.20-13.50: Att bredda deltagandet i kulturlivet – hinder och möjligheter
Utifrån Kulturanalys bedömning, vilka är sammantaget de viktigaste hindren för att delta i kulturlivet? Och vilka åtgärder skulle kunna bidra till att bredda deltagandet i kulturlivet ytterligare?

Jenny Johannisson, projektledare, sammanfattar de viktigaste resultaten i Kulturanalys utredning.

13.50-14.40: Panelsamtal: Vilka är de avgörande hindren för att delta i kulturlivet och vad kan man göra åt det utifrån Kulturanalys förslag i rapporten?

Medverkande i panel
Anusha Andersson, verksamhetsutvecklare Riksteatern
Kerstin Brunnberg, ordförande för Folkteatern i Göteborg
Karin Inde, ordförande KLYS
Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs kommun
Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund

14.40-14.50: Sofia Lindström Sol, Centrum för kulturpolitisk forskning, Bibliotekshögskolan i Borås, reflekterar över panelsamtalet utifrån ett forskarperspektiv.

14.50-15.00: Avslutande ord
Mats Granér, myndighetschef Kulturanalys