• Utvärdering och analys

Att bredda deltagandet i kulturlivet


Hinder och möjligheter

Denna rapport kartlägger och analyserar hinder för breddat deltagande och minskad snedrekrytering i kulturlivet och lämnar förslag på åtgärder. Rapporten är baserad på såväl tidigare kunskap som nya undersökningar och visar att ytterligare åtgärder behövs om det kulturpolitiska målet om allas möjlighet att delta i kulturlivet ska uppnås.

Rapporten visar att åtgärder för att nå alla barn och unga bör prioriteras för att bredda deltagandet i kulturlivet. Därutöver behöver i första hand regeringen genomföra insatser för att stärka den nationella infrastrukturen för kultur. Detta så att alla invånares tillgång till ett kulturutbud som präglas av både mångfald och hög kvalitet förbättras.

I den utredning som ligger till grund för rapporten har både analytiker och statistiker vid Myndigheten för kulturanalys varit involverade. SOM-institutet vid Göteborgs universitet har på uppdrag av myndigheten genomfört en fördjupad statistisk analys av invånarnas kulturvanor. I bilaga 1 och 2 nedan beskriver SOM-institutet hur analysen har genomförts och presenterar samtliga resultat. Myndigheten för kulturanalys har ansvaret för hur resultaten sammanfattas i rapporten.

Rapport: Att bredda deltagandet i kulturlivet: hinder och möjligheter

Bilaga 1: Teknisk rapport SOM

Bilagan redogör för de metodologiska överväganden som ligger till grund för kapitlet ”Kulturvanor i förändring?”. Den tekniska bilagan beskriver den nationella SOM-undersökningen 2022 och för en diskussion om bortfall och representativitet. Dessutom beskrivs regressionsanalyserna och de variabler som ingår.

Bilaga 2: Resultat SOM

Bilagan innehåller samtliga figurer som ligger till grund för resultatredovisningen i kapitlet ”Kulturvanor i förändring?”. Bilagan inleds med en förklaring till hur figurerna bör tolkas.

Bilaga 3: Tabellbilaga registerstudie

Bilagan innehåller de resultat som ligger till grund för kapitlet ”Arbetsmarknad och utbildning för professionellt verksamma”. Tabellerna har kommenterats mer utförligt än i rapporten.

  • Jenny Johannisson
  • Utredare, analytiker, ställföreträdande myndighetschef
  • Telefon: 031-395 20 18

Relaterade publikationer

Våra temaområden