I den här rapporten kartlägger och analyserar vi hinder för allas lika möjlighet att delta i kulturlivet och lämnar förslag på åtgärder, framförallt på nationell nivå samt inom ramen för kultursamverkansmodellen.