• Något fler kvinnor än män besökte museer under 2019. I genomsnitt var fördelningen ganska jämn, 45 procent män och 55 procent kvinnor, men på vissa enskilda museer fanns större skillnader mellan andelen kvinnor och män. Störst andel manliga besökare hade Armémuseum, 66 procent, och störst andel kvinnliga besökare hade Nordiska museet, 64 procent.
  • År 2019 var den genomsnittliga museipubliken något yngre jämfört med åldersfördelningen i befolkningen. Störst andel besökare i den yngsta åldersgruppen, 19–29 år, hade Moderna museet i Malmö.
  • I genomsnitt kom 46 procent av ett museums besökare från det egna länet och ungefär 70 procent var besökare boende i Sverige. Variationerna mellan besökarnas geografiska hemvist mellan de olika museerna var dock stora.
  • Publikundersökningarna visar tydligt att de vuxna svenska museibesökarna generellt sett är högutbildade. Vid samtliga museer i undersökningen har mer än hälften av besökarna minst två års eftergymnasial utbildning.

Statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2019 publiceras i form av Excel-tabeller och kan laddas ner i sin helhet nedan.

Statistiken är den andra av två delrapporteringar av regeringsuppdraget. Den första delrapporteringen av besöksutvecklingen på museerna publicerades 29 april 2020. Den 10 september 2020 publicerades också officiell statistik för museer 2019 avseende uppgifter om verksamhet, personal och ekonomi och besök. Rapporten Museer 2019 kan laddas ner här.

Besöksutveckling för de centrala museerna 2019 del 1
Besöksutveckling för de centrala museerna 2019 del 2