Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Idag publicerar vi vår andra kartläggning i ämnet, Harmonisering av nordisk filmstatistik, som rör av bio- och filmstatistik i de nordiska länderna, och ger rekommendationer för hur denna statistik kan samordnas.

Med utgångspunkt i de variabler som återfinns i Nordic Statistics Database (NSD) identifierar vi fyra områden inom bio och film i behov av vidareutvecklade standarder: antal biografer, antal biodukar, antal sålda biljetter och antal inhemska/utländska titlar.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Under 2021 publicerar vi tre promemorior om möjligheterna till ökad harmonisering inom statistikområdena bibliotek, bio och film samt museer. Denna promemoria om bio och film utgör den andra av dessa tre.

Myndigheten för kulturanalys har Nordiska ministerrådets uppdrag att etablera ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik – Kulturanalys Norden.