Rapporten Kulturens geografi i Norden som Kulturanalys Norden publicerar idag visar att tillgång till kultur i hög grad är en fråga om var i landet du bor och hur många som bor nära dig. Samtidigt är det tydligt att Danmark skiljer ut sig från övriga Norden med en mycket jämnare spridning av kulturverksamheter inom landet. Folkbibliotekens centrala betydelse för förutsättningar till lokalt kulturliv är ett annat viktigt resultat i studien, och här är likheter mellan de nordiska länderna stora.

– Kartläggningen visar att den kulturella infrastrukturen i Norden byggs upp av folkbibliotek och att dessa utgör en viktig grund för kultur i stad såväl som glesbygd. Över tid har biblioteksverksamhet utvecklats till platser som inhyser även andra kulturaktiviteter och publika arrangemang, säger Malin Weijmer, analytiker vid Kulturanalys Norden.

Bibliotekens starka ställning för kommunalt kulturliv styrs upp av lagstiftning i alla nordiska länder inklusive självstyrande områden. Övrig kulturverksamhet i kartläggningen är mer karaktäriserad av mjuka styrmedel, specifika platsförutsättningar och olika huvudmän – detta gör att det skiljer sig väldigt mycket åt över och inom länderna var verksamhet är belägen.

Rapportens resultat pekar dock på att det finns en utbyggd kulturell infrastruktur i Norden och att denna är en resurs för kulturlivet i stort.

– Landsbygd präglas av mindre variation i kulturaktiviteter och har en större sårbarhet för förändring. Huvudstadsområden, å andra sidan, utmärker sig med stor koncentration av kultur. Vi kan också konstatera att Danmark har både en jämnare befolkningsspridning och jämnare tillgång till kultur än Norden i övrigt, säger Malin Weijmer.

I rapporten har Kulturanalys Norden kartlagt de nordiska invånarnas tillgång till kultur baserat på befolkningstätheter och bosättningsmönster inom och mellan länderna. Kulturverksamheter som studerats är bibliotek, museer, scenkonstinstitutioner och biografer. Generellt är detta verksamheter som upprätthåller en hög grad av offentlig finansiering och identifieras som centrala kulturaktörer. Kulturanalys Norden har tidigare publicerat en förstudie på samma tema.

– I denna kartläggning har syftet varit att bredda perspektivet över den offentligt finansierade kultursektorn och därigenom öka kunskapen om geografiska effekter av nordisk kulturpolitik. Att kultur ska vara tillgängligt för alla är en viktig målsättning i alla nordiska länder och de självstyrande områdena, säger Joakim Boström Elias, verksamhetsledare vid Kulturanalys Norden.

Rapporten Kulturens geografi i Norden – Kartläggning av tillgång till kulturverksamhet är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet och finns att läsa nedan.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Vi finns hos Myndigheten för kulturanalys. Våra publikationer hittar du här.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13