För att bredda deltagandet i kulturlivet bör åtgärder för att nå alla barn och unga prioriteras. Därutöver behöver i första hand regeringen genomföra insatser för att stärka den nationella infrastrukturen för kultur. Detta så att alla invånares tillgång till ett kulturutbud som präglas av både mångfald och hög kvalitet förbättras.

Detta skriver Myndigheten för kulturanalys i en ny rapport som publiceras idag där hindren för breddat deltagande och minskad snedrekrytering har kartlagts och där Kulturanalys föreslår åtgärder för att överbrygga dessa hinder. Rapporten, Att bredda deltagandet i kulturlivet, är baserad på såväl tidigare kunskap som nya undersökningar och visar att ytterligare åtgärder behövs om det kulturpolitiska målet om allas möjlighet att delta i kulturlivet ska uppnås.

– Att stärka alla barns och ungas tillgång till kultur och att förstärka den nationella infrastrukturen för kultur är de kulturpolitiska åtgärder vi identifierar som de viktigaste i arbetet för att bredda deltagandet i kulturlivet. Detta kan ske genom stöd till kommuner, men också till det civila samhällets organisationer som kan bidra med såväl innehållsmässig bredd i kulturutbudet som lokal förankring över hela landet, säger Mats Granér, myndighetschef på Kulturanalys.

Barns deltagande är idag särskilt kopplat till föräldrarnas utbildningsnivå men rapportens resultat visar att även inkomst, kön, ålder och utländsk bakgrund har betydelse för skillnader i befolkningens deltagande i kulturlivet. Bakgrundsfaktorernas betydelse har inte förändrats över tid och de har också en tydlig koppling till snedrekryteringen till olika utbildningar på kulturområdet. För professionellt verksamma på kulturområdet är inkomstnivåerna dessutom lägre och anställningsvillkoren mer osäkra än för andra yrkesgrupper, vilket troligtvis försvårar arbetet med att locka nya grupper till sektorn.

– Här menar vi att det är viktigt att skilja de faktorer som kulturpolitiken kan påverka från de faktorer som kräver åtgärder inom andra politikområden. Kulturpolitiken bör prioritera att erbjuda invånarna ett brett kulturutbud av hög kvalitet och därigenom främja ett ökat och breddat deltagande. När det gäller barn och unga bedöms ett förstärkt stöd till kommunala verksamheter, exempelvis ett fortsatt nationellt stöd till kulturskolan, långsiktigt kunna bidra till att minska de skillnader som nu finns i förutsättningarna för deltagande. Men arbetet för att skapa likvärdiga möjligheter för deltagande och professionellt arbete i kultursektorn kräver framför allt åtgärder inom andra områden, exempelvis inom utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken, säger Jenny Johannisson, utredare på Kulturanalys.

Rapporten Att bredda deltagandet i kulturlivet: Hinder och möjligheter är ett regeringsuppdrag. I genomförandet av uppdraget har Kulturanalys sammanställt tidigare forskning och kunskap, men även genomfört analyser av invånarnas kulturvanor över tid, utbildning och arbetsmarknad för professionella inom kulturområdet, samt resultaten av nationella reformer som genomförts i syfte att öka och bredda deltagandet. Utredningen inkluderar också intervjuer med aktörer som bidrar till att genomföra kultursamverkansmodellen. Rapporten finns att ladda ned nedan och finns även tillgänglig för beställning i tryckt form.

Rapporten kommer att presenteras och diskuteras vid ett seminarium i Göteborg den 1 juni 2023. Mer information här.

  • Jenny Johannisson
  • Utredare, analytiker, ställföreträdande myndighetschef
  • Telefon: 031-395 20 18