Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Idag publicerar vi vår tredje och sista kartläggning i ämnet, Harmonisering av nordisk museistatistik, som rör av museistatistik i de nordiska länderna, och identifierar hur denna statistik kan utvecklas mot ökad harmonisering.

Med utgångspunkt i de variabler som återfinns i Nordic Statistics Database (NSD) identifierar vi att det finns möjligheter till vidareutvecklade standarder mot ökad harmonisering för de variabler som ingår i tabellen CULT16: Museums by reporting country, content and time i Nordic Statistics Database.

Promemorian finner såväl likheter som skillnader mellan de definitioner och standarder som används i respektive land. Primärt skiljer det sig åt huruvida länderna följer International Council of Museums (ICOM) definition, avgränsningar relaterade till vilka typer av museikategorier som inkluderas i statistiken samt vilken typ av besök som ingår i besöksstatistiken.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Under 2021 publicerar vi tre promemorior om möjligheterna till ökad harmonisering inom statistikområdena bibliotek, bio och film samt museer. Denna promemoria om museer utgör den sista av dessa tre.

Myndigheten för kulturanalys har Nordiska ministerrådets uppdrag att etablera ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik – Kulturanalys Norden.