• Statistik

Kulturvanor 2021


Kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna rapport presenteras resultaten från 2021 års datainsamling.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Kulturvanor i förändring?

Våra tidigare rapporter i samarbete med SOM-institutet visar att kulturvanorna fram till år 2019 kännetecknas av stabilitet snarare än förändring.

Nära samtliga kulturaktiviteter minskade eller var oförändrade under pandemin, men andelen som lyssnade på böcker ökade.

Att rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin har påverkat invånarnas benägenhet att ta del av olika former av kulturutbud är tydligt i tidsserierna. Det återstår att se om, och i så fall hur, pandemin har mer långsiktiga effekter på invånarnas kulturvanor.

De vanligaste kulturaktiviteterna 2021

  • Den vanligaste kulturaktiviteten var att lyssna på musik, vilket 95 procent gjorde minst någon gång under det senaste året, följt av att 91 procent såg på film och 80 procent läste någon bok.
  • När det gäller besöksaktiviteter besökte 50 procent historiska sevärdheter under det senaste året, 40 procent besökte bibliotek och 39 procent besökte fornminnen.

Skillnader i invånarnas kulturvanor

Det finns skillnader i invånarnas kulturvanor. I korthet ägnade sig kvinnor i något större utsträckning åt kultur än män och kulturaktiviteter var vanligare bland högutbildade. Den yngsta åldersgruppen var mest kulturaktiv, i synnerhet när det gäller eget skapande och utövande. Storstadsbor var mest kulturellt aktiva, men vissa skillnader mellan stad och land har minskat under pandemin.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

Förändring för 22 kulturaktiviteter under pandemin, 2019 jämfört med 2021 i procentenheter

Bilden visar förändring för 22 kulturaktiviteter 2021 jämfört med 2019, procentenheter.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2019 och 2021. Resultaten avser kulturaktiviteter minst någon gång de senaste 12 månaderna.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05

Relaterade publikationer

Våra temaområden