Kulturanalys Norden arbetar med att skapa förutsättningar för att nordisk kulturstatistik ska kunna samordnas på ett långsiktigt och systematiskt sätt inom olika områden. Det kallar vi för statistikharmonisering. Idag publicerar vi vår kartläggning inom området offentliga kulturutgifter i promemorian Harmonisering av nordisk statistik om offentliga kulturutgifter.

I promemorian Harmonisering av nordisk statistik om offentliga kulturutgifter sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av den nordiska statistiken om offentliga utgifter för kultur, med utgångspunkt i den statistik som redan i dag finns publicerad i tabell Cult20 i Nordic Statistics Database (NSD). Promemorian visar att datainsamlingen i de nordiska länderna är väl harmoniserad. Kartläggningen gäller vilka statistiska ramverk som används, och vilka uppgifter som finns samt viss kartläggning av framställningsprocedurerna.

Alla nordiska länder och självstyrande områden utom Åland producerar redan statistik om de samlade offentliga utgifterna utifrån det internationella ramverket Classification of the functions of government (COFOG). Statistiken om kulturutgifter i NSD är ett utdrag ur denna. Produktionen av denna statistik sker på ett likartat sätt, och kategorin för kulturutgifter, även kallad ändamål 8, innehåller inga särskilda problem utan är jämförbar mellan länderna.

Mot bakgrund av detta handlar rapportens rekommendationer främst om att expandera tabellerna i NSD med ytterligare information som är tillgänglig hos Eurostat och hos ländernas nationella statistikinstitut. Det finns möjligheter att expandera tidsserierna med fler år, redovisa alla underkategorier, redovisa utgifterna i ländernas egen valuta samt uppdelade på de olika politiska nivåerna och som andel av de totala offentliga utgifterna.

Promemorian innehåller även en redogörelse för ländernas eventuella övriga statistik om offentliga utgifter för kultur, utifrån andra ramverk än COFOG.

Publikationen, Harmonisering av nordisk statistik om offentliga kulturutgifter, är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet och finns att läsa nedan.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Vi tittar bland annat på vad som räknas in i de olika områdena, hur de är definierade och hur frekvent och vid vilka tidpunkter man samlar in statistiken. Detta är den femte rapporten i serien. Sedan tidigare har vi utrett statistikområdena sysselsättning inom kultursektorn, bibliotek, film samt museer.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som uppdrag hos Myndigheten för kulturanalys. Kulturanalys Norden är en knutpunkt för den kunskap som samlas av nordiska kulturmyndigheter, samarbetsorgan och institutioner, forskare inom kulturpolitik och statistiska centralbyråer.

  • Kontakt

  • E-post: info@kulturanalys.se