Kulturanalys Norden arbetar med att skapa förutsättningar för att nordisk kulturstatistik ska kunna samordnas på ett långsiktigt och systematiskt sätt inom olika områden. Det kallar vi för statistikharmonisering. Idag publicerar vi vår kartläggning inom området sysselsättning i promemorian Harmonisering av nordisk sysselsättningsstatistik inom kulturen.

I denna promemoria och tekniska rapport sammanställer Kulturanalys Norden en genomgång av statistik över sysselsättningen inom kultursektorn i de nordiska länderna. Vi tar vår utgångspunkt i tabell Cult23 som redovisas i Nordic Statistics Database (NSD). I publikationen redovisar vi även förutsättningarna för en fortsatt harmonisering av standarder för statistiken.

I samtliga nordiska länder är det de nationella statistikmyndigheterna som är ansvariga för att sammanställa den nationella sysselsättningsstatistiken. Promemorian visar att datainsamlingen i de nordiska länderna är väl harmoniserad då den, i de flesta fall, är centraliserad och bygger på standardisering genom Eurostats (den Europeiska unionens statistikmyndighet) instruktioner för arbetskraftsundersökningar till de nationella statistikmyndigheterna.

Strukturen för datainsamling är god. Samtidigt lämnar Kulturanalys Norden rekommendationer om användandet av mer finfördelad statistik som bättre än nuvarande data speglar sysselsättningen inom just kulturområdet.

Publikationen, Harmonisering av nordisk sysselsättningsstatistik inom kulturen, är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet och finns att läsa nedan.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Vi tittar bland annat på vad som räknas in i de olika områdena, hur de är definierade och hur frekvent och vid vilka tidpunkter man samlar in statistiken. Detta är den fjärde rapporten i serien. Sedan tidigare har vi utrett statistikområdena bibliotek, film samt museer.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som uppdrag hos Myndigheten för kulturanalys. Kulturanalys Norden är en knutpunkt för den kunskap som samlas av nordiska kulturmyndigheter, samarbetsorgan och institutioner, forskare inom kulturpolitik och statistiska centralbyråer.