Kulturanalys Norden arbetar med att skapa förutsättningar för att nordisk kulturstatistik ska kunna samordnas på ett långsiktigt och systematiskt sätt inom olika områden. Det kallar vi för statistikharmonisering.

Idag publicerar vi vår kartläggning inom området teaterstatistik i promemorian Harmonisering av nordisk teaterstatistik. I denna promemoria och tekniska rapport sammanställer Kulturanalys Norden en genomgång av teaterstatistik i de nordiska länderna. Vi tar vår utgångspunkt i tabell Cult15 som redovisas i Nordic Statistics Database (NSD). I publikationen redovisar vi även förutsättningarna för en fortsatt harmonisering av standarder för statistiken. En av de rekommendationer vi lämnar är att utveckla tabellen till att omfatta institutioner och föreställningar/publik där scenkonstområdena teater, dans, musikteater eller opera samt nycirkus ingår. Rekommendationerna inkluderar även att byta namn på tabellen till scenkonst och säkerställa att Sverige börjar leverera data från och med 2024.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Vi tittar bland annat på vad som räknas in i de olika områdena, hur de är definierade och hur frekvent och vid vilka tidpunkter man samlar in statistiken. Detta är den femte rapporten i serien. Sedan tidigare har vi utrett statistikområdena offentliga kulturutgifter, sysselsättning inom kultursektorn, bibliotek, film samt museer.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet och finns att läsa nedan.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som uppdrag hos Myndigheten för kulturanalys.

  • Kontakt

  • E-post: info@kulturanalys.se