• Utvärdering och analys

Bland förebilder och föreställningar


Jämställdhetsarbete på kulturområdet

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndigheten för kulturanalys har haft i uppdrag att ta fram en
utvärdering av de jämställdhetssatsningar som regeringen har gjort på
kulturområdet 2011–2014.

Syftet har varit att lyfta fram de resultat som satsningarna har bidragit till samt ge lärande och inspirerande exempel på framgångsrika metoder för jämställdhetsarbetet inom kulturområdet. Fokus ligger framför allt på att låta uppdragstagare och projektledare komma till tals och lyfta fram de verksamheter som kommit till stånd.

För utvärderingen av satsningarna inom film-, musei- och musiksektorerna anlitade Myndigheten för kulturanalys fil.dr Annika Olsson, A&O Kommunikation, vars delrapport utgjort ett underlag för denna rapport. För utvärderingen av satsningen på läsfrämjande insatser anlitade Kulturanalys fil.mag. Vanja Hermele. Vanja Hermele har även haft i uppdrag att i denna rapport diskutera Statens medieråds studie av barns användning av sociala medier samt utfört arbetet med att lyfta fram exempel från de fem olika satsningarna. Vanja Hermele har också haft det övergripande ansvaret och sammanställt den slutgiltiga rapporten. För reportagens bilder har fotograf Moa Karlberg anlitats.

De slutsatser som dras och de rekommendationer som ges i rapporten är Myndigheten för kulturanalys om inte annat anges. Vår förhoppning är att rapporten ska läsas med behållning av politiker, praktiker och tjänstemän på berörda myndigheter samt en intresserad allmänhet.

Relaterade publikationer

Våra temaområden