Omslag till rapport
  • Utvärdering och analys

Kultur­analys 2022


En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen

Kulturanalys 2022 är Myndigheten för kulturanalys återrapportering av regeringens uppdrag att vartannat år redovisa en samlad uppföljning av de kulturpolitiska målen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten har gjort. Denna samlade uppföljning presenterar vi i form av en lägesbedömning: Kulturanalys 2022.

Uppdraget i vår instruktion

  • Jenny Johannisson
  • Utredare, analytiker, ställföreträdande myndighetschef
  • Telefon: 031-395 20 18

Relaterade publikationer

Våra temaområden