Omslagsbild Museer 2018
  • Statistik

Museer 2018


Kulturfakta 2019:1

  • Temaområde: Museer

Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) ansvarar för officiell statistik inom ämnesområdet kultur och fritid. I denna rapport publiceras officiell statistik om museer för 2018.

Myndigheten har publicerat statistik om museer för perioden 2011–2017. Fram till 2010 ansvarade Statens kulturråd för den officiella
museistatistiken.

I årets undersökning har drygt 40 procent av desvarande museerna korrigerat eller kompletterat saknade uppgifter för perioden 2013–2017.
Eventuella ändringar avser information om antal besök, årsarbetskrafter, intäkter eller kostnader. Detta innebär att uppgifter för tidigare år kan ha
förändrats något i årets publikation. För mer information om bortfallskomplettering, se Bilaga IV. Insamling av uppgifterna har gjorts av
Action Dialog Partner AB. Kulturanalys har tagit fram tabellerna och sammanställt rapporten.

Ladda ner statistik:

Excelfil: Museer 2018: Tabeller och figurer
Pdf-rapport: Besöksutveckling för de centrala museerna 2018
Excelfil: Tabeller och figurer: Besöksutveckling för de centrala museerna 2018

Relaterade publikationer

Våra temaområden