Officiell statistik om museer

Kulturanalys samlar årligen in museistatistik från och med statistikåret 2011. Museer som ingår omfattar alla Sveriges museer som faller inom Museilagens definition (2017:563) och som har anställd personal motsvarande minst en årsarbetskraft. Statistiken omfattar huvudsakligen uppgifter om antal besök, verksamhet, personal och ekonomi.

Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

Besöksutveckling för centrala museer

Kulturanalys följer upp besöksutvecklingen på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Myndigheten följer också översiktligt upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under det statliga anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer. Redovisningen publiceras årligen i maj. Undersökningen innehåller huvudsakligen:

  • antal besök per månad uppdelat på besökare under respektive över 19 år
  • antal skolbesök
  • museernas entréavgifter
  • museibesöken fördelat på ålder, kön, bostadsort och utbildningsnivå

Tidigare statistik

Museistatistik har tidigare publicerats av Kulturrådet som under perioden 1994–2011 var statistikansvarig myndighet.

Relaterad verksamhet

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Museer


Just nu visas 12 av 29 publikationer

Våra temaområden