• Utvärdering och analys

Spelar samverkan någon roll?


Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) publicerar idag en översyn av scenkonstområdet i kultursamverkansmodellen. I rapporten Spelar samverkan någon roll? presenteras en historisk tillbakablick över scenkonstens regionalisering, en kvantitativ kartläggning av scenkonst i kultursamverkansmodellen och en kvalitativ fördjupning i sex regioner med fokus på regionerna och de regionala scenkonstorganisationernas samverkan med kommuner.

Samverkan mellan regioner och kommuner om scenkonst har ökat

Samverkan mellan regioner och kommuner om scenkonst har ökat sedan kultursamverkansmodellen infördes. Särskilt regionerna upplever att kultursamverkansmodellen förändrat förutsättningarna för samverkan med kommuner och arrangörer till det bättre. Regioner, regionala scenkonstorganisationer och kommuner är positiva till att fortsätta utveckla samverkan.

Offentliga bidrag ökar, men risk för framtida ekonomiska utmaningar

Offentliga bidrag till scenkonstområdet ökade mellan 2013 och 2021, det finns dock risk för framtida ekonomiska utmaningar. Det förefaller finnas en spänning mellan ekonomiska förutsättningar i relation till konstnärlig kvalitet, turnerande verksamhet och tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Kraftig minskning av föreställningar och konserter under pandemin

Sammantaget visar resultaten en svag ökning av antalet föreställningar och konserter fram till 2019, men utbudet minskar kraftigt under pandemin och påverkade även geografisk spridning.  År 2022 ökar antalet föreställningar, konserter och publik, men antalet har ännu inte återgått till samma nivå som före pandemin.  Det är stora variationer mellan regionerna och kommunerna och flest föreställningar och konserter spelas i storstäderna. Resultaten vad gäller geografisk spridning bör dock tolkas med försiktighet eftersom data om scenkonst per kommun saknas för flertalet år under kultursamverkansmodellen.

Kulturanalys uppdrag att utvärdera kultursamverkansmodellen

Kulturanalys ska enligt sin instruktion utvärdera kultursamverkansmodellen och analysera dess långsiktiga effekter. Kulturanalys har publicerat flera rapporter som belyser olika delar av kultursamverkansmodellen och fokus för denna rapport är scenkonstområdet. Kultursamverkansmodellen infördes 2011 och sedan 2013 ingår samtliga regioner utom Region Stockholm i modellen.

  • Kontakt

  • E-post: info@kulturanalys.se

Relaterade publikationer

Våra temaområden