Omslagsbild Kulturanalys 2019
  • Utvärdering och analys

Kulturanalys 2019


En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen - Rapport 2019:1

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndigheten för kulturanalys lämnar genom rapporten Kulturanalys 2019 sin återrapportering av regeringens uppdrag att årligen redovisa en samlad uppföljning av de kulturpolitiska målen.

Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av politiken. Rapporten är som tidigare baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten har gjort under det senaste året. Vi lyfter särskilt fram de resultat och slutsatser som bidrar till att beskriva och värdera läget i förhållande till de övergripande målen för kulturpolitiken.

För att ytterligare stärka vår lägesbedömning har vi i årets rapport i större
utsträckning än tidigare tagit hänsyn till resultat från andra undersökningar och analyser med relevans för kulturpolitikens område. Dessa resultat har hämtats från vår omvärldsbevakning där vi uppmärksammat forskningsresultat och myndighetsanalyser från Sverige och våra nordiska grannländer.

Relaterade publikationer

Våra temaområden