Omslagsbild Kulturens geografi
  • Utvärdering och analys

Kulturens geografi


Tillgång till kulturutbud i landets kommuner

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att analysera utvecklingen inom kulturområdet i relation till de nationella kulturpolitiska målen.

Kultur i hela landet är en prioriterad fråga för regeringen och Kulturanalys har i tidigare rapporter pekat på att det finns stora skillnader i kulturvanor i olika delar av landet. Tillgänglighet till, och utbud av kultur, är viktiga faktorer för att bättre förklara och förstå skillnader i kulturvanor.


I denna rapport presenteras en kartläggning av i första hand offentligt finansierat kulturutbud i Sveriges 290 kommuner under tidsperioden 2013 till 2017. Kartläggningen är ett bidrag till att öka kunskapen om kulturpolitikens effekter ur ett geografiskt perspektiv. I kartläggningen ingår bibliotek, kulturskoleverksamhet, museer, scenkonst, biograf/film och konsthantverk. Kunskapen om annan kulturverksamhet, exempelvis kopplad till civilsamhället, har varit mer begränsad. Kartläggningen belyser därför också föreningsdriven kulturverksamhet som inte tidigare har redovisats på ett samlat sätt.

Det är vår förhoppning att studien ska bidra som stöd för kulturpolitiska åtgärder i syfte att tillgängliggöra kultur i hela landet

Våra temaområden