• Utvärdering och analys

Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik


Redovisning av ett regeringsuppdrag - Rapport 2012:2

Denna rapport har utarbetats av Myndigheten för kulturanalys som svar på
ett uppdrag som gavs i myndighetens regleringsbrev för år 2012. I enlighet
med uppdraget från regeringen analyseras i rapporten hur kvalitativa och
kvantitativa indikatorer kan utvecklas för att utvärdera effekterna av den
nationella kulturpolitiken.

Vi vill särskilt betona att relevanta indikatorer för effekterna av den nationella kulturpolitiken bör ta utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen. De valmöjligheter som finns, och de avvägningar som måste göras för att i detalj utforma ett system av indikatorer som gör den nationella kulturpolitiken rättvisa beskrivs i rapporten. Det handlar om att utveckla både indikatorer och metoder för datainsamling samt att skapa en dialogprocess där expertbedömningar kan tas tillvara och resultat kommuniceras. Vår förhoppning är att denna rapport ska läsas med behållning av, och ge inspiration till, olika aktörer i kulturpolitiken. Vi har i första hand skrivit rapporten för politiker, tjänstemän och andra aktörer som är involverade i eller berörs av den nationella kulturpolitiken. Det utesluter inte att innehållet även kan vara till glädje för andra politiska nivåer.

Relaterade publikationer

Våra temaområden