• Utvärdering och analys

Kulturanalys 2024


Kulturanalys 2024 är Myndigheten för kulturanalys återrapportering av regeringens uppdrag att vartannat år redovisa en samlad uppföljning av de kulturpolitiska målen, baserad på de analyser, utvärderingar och bedömningar som myndigheten har gjort. Denna samlade uppföljning presenterar vi i form av en lägesbedömning: Kulturanalys 2024.

Uppdraget i vår instruktion

  • Jenny Johannisson
  • Utredare, analytiker, ställföreträdande myndighetschef
  • Telefon: 031-395 20 18

Relaterade publikationer

Våra temaområden